آمادگی و استقرار کد پایگاه‌های جاده‌ای گردنه - اورژانس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ - روز طبیعت