بازدید و پایش تجهیزات آمبولانس فوریت پزشکی پایگاه جاده‌ای گردنه توسط رئیس اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد