بازدید و پایش تجهیزات آمبولانس فوریت پزشکی ایستگاه سلامت نوروزی پارک جنگلی توسط رئیس اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد