بازدید و پایش نوروزی و بررسی نحوه ارائه خدمات به مراجعین توسط دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از پایگاه جاده‌ای فوریت پزشکی

پیرملو