☎ ? در زمان مواجه شدن با بیماری یا مصدومیت اورژانسی با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید و درخواست کمک نمایید.

شاید باور نکنید، ولی کودکانِ آگاه در بسیاری از موارد، جان بزرگترها را نجات داده اند.

اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد