جلسه توجیهی عملکرد نگهبانان بیمارستان حضرت قائم(عج) در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

در تاریخ ۶ تیرماه با حضور ریاست بیمارستان دكترسليمان‌اختياری، مدیر حراست دانشکده کامران تشکینی و مسئول نگهبانی بیمارستان، جلسه بررسی مشکلات و یادآوری ش

رح وظایف کارکنان نگهبانی بیمارستان حضرت قائم(عج) در دفتر ریاست برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، در این جلسه دکتر سليمان‌اختياری ریاست بیمارستان ضمن خوش آمدگویی و تشکر از زحمات پرسنل نگهبانی به نکاتی در

خصوص انجام هرچه بهتر فرایند عملکردی این واحد متذکر شدند.

در ادامه جلسه مدیر حراست دانشكده کامران تشكينی نیز با تعیین و تبیین شرح وظایف پرسنل نگهبانی، به مواردی نظیر حضور به موقع نگهبانان در محیط کار، کنترل ورود و خروج

کارکنان، گزارش موارد، حوادث و اتفاقات به ریاست بیمارستان و حراست و همچنین ثبت موارد در دفتر گزارش، وسایط نقلیه و امانتداری در وسایل تحویلی به آنان و حفظ اسرار

بیماران، کنترل همه جانبه همراه بیمار در ساعات ملاقات و غیر ساعات ملاقات و حضور آنان در بیمارستان، اطلاع در اسرع وقت به ارگانهای مرتبط با حوادث غیر مترقبه، همکاری با

مسئولین بخش‌ها در خصوص خروج بیماران از بخش و مواردی از این قبیل را به آنان متذکر شدند.

سپس پرسنل نگهبان و مسئول نگهبانی به ارائه نظرات خود در جهت ارتقاء این واحد پرداختند و مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.