برگزاری اولین کمیته اخلاق بالینی دانشکده در ستاد معاونت درمان

به گزارش وبدا-اسدآباد، اولین جلسه اخلاق بالینی معاونت درمان برگزار شد.

این جلسه به ریاست دکتر شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با حضور اعضای مربوطه تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص استانداردهای حقوق گیرنده خدمت، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مصوباتی در این زمینه به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.