برگزاری جلسه راه‌اندازی کد ۷۲۴ در شهرستان اسدآباد

جلسه راه‌اندازی کد ۷۲۴ در شهرستان اسدآباد در ستاد دانشکده و با حضور اعضاء برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه‌ای به منظور راه‌اندازی کد ۷۲۴ به ریاست دکتر سعید شفیقیان معاون درمان و باحضور کارشناسان مرتبط در

ستاد معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد. راه‌اندازی کد ۷۲۴ و راه‌کارهای اجرایی شدن این کد در شهرستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.