جلسه ارزیابان اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور سرپرست اداره نظارت و اعتبار بخشی و آقای هادی کبیر ارزیاب اعتبار بخشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد