بازدید دکتر شفیقیان، معاون درمان، خانم قادری، مدیر امور پرستاری و آقای جعفری، رئیس اداره امور تشخیصی و درمانی معاونت درمان از جشنواره زایمان طبیعی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد