جلسه نسخه نویسی الکترونیکی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد

این جلسه به ریاست دکتر شفیقیان معاون درمان و با حضور؛ دکتر سلیمان اختیاری رئیس بیمارستان، مهدی بسطامی مدیر بیمارستان،

مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی این معاونت و با دبیری سروش عافیتی رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده در سالن

جلسات ستاد برگزار گردید