به مناسبت روز پزشک با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق خانم دکتر سمائی معاون درمان دانشکده و مسئولین از پزشکان و متخصصین بیمارستان حضرت قائم(عج) تجلیل شد