جلسه متخصصان مرکز آموزشی درمانی قائم(عج) در دفتر ریاست بیمارستان

با حضور دکتر محبوبی، رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد