گزارش تصویری

 بازدید دکتر یوسفی رئیس دانشکده از کلینیک ویژه تخصصی امید باتفاق دکتر محمدی سرپرست حوزه ریاست و کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد