حضور دکتر شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در اجلاس معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور