Full screenExit full screen
Slider
Full screenExit full screen
Slider
IMAGE ثبت ساختار و تشکیلات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
♻️ ساختار و تشکیلات هر سازمان به دلیل نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی رسیدن به اهداف سازمانی، مدیریت منابع انسانی و با تأمین نیروی انسانی کافی، به کارگیری مفید و...
شنبه, 05 تیر 1400 بازدید 118
IMAGE گزارش رتبه بندی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس میزان تحقیق برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹
? #در_مسیر_توسعه ♻️ نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر اساس میزان تحقق برنامه‌های عملیاتی سال ۱۳۹۹ توسط معاونت توسعه مدیریت منابع و...
دوشنبه, 31 خرداد 1400 بازدید 127
IMAGE جلسه هم اندیشی معاون و مدیران معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی با رئیس دانشکده
? جلسه هم اندیشی اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی به اتفاق مهندس رسولی، مهندس شایگان، مهندس شهبازی و مهندس یوسفیان مدیران پشتیبانی، منابع...
جمعه, 21 خرداد 1400 بازدید 203
IMAGE جلسه هم اندیشی معاونت توسعه با ریاست دانشکده
? جلسه هم اندیشی اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی به اتفاق حسن رحیمی و جعفر سالمی مدیران بودجه و مالی با دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم...
جمعه, 21 خرداد 1400 بازدید 122
IMAGE برگزاری تست ورزش و آزمون عملی آمادگی جسمانی آزمون استخدامی ۲۴ بهمن فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
? با حضور معاون اسلامعلی مولوی توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و نمایندگانی از واحدهای بازرسی، حراست، منابع انسانی و تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی و نماینده...
جمعه, 14 خرداد 1400 بازدید 269