بازدید کارشناس دفتر فنی وزارت بهداشت از پروژه‌های عمرانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد