به میزبانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد؛

"کارگروه اصلاح فرآیندهای معاونت بهداشتی قطب ۳ کشور"

کارگروه اصلاح فرآیندهای معاونت بهداشتی قطب ۳ کشور با حضور مدیران تحول و کارشناس حوزه معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ همدان، کرمانشاه، کردستان به میزبانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این کارگروه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در خصوص واحد بحران و بلایا؛ موظف به اصلاح و احصاء فرآیند این واحد شد که پس از ارسال و تایید قطب و بررسی کلی به وزارت ارسال می‌گردد.