? به ریاست دکتر منصور حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با حضور اعضاء تشکیل شد؛

♻️ مناقصه عمومی ساخت ۲ واحد منزل مسکونی جهت پزشکان متخصص در بیمارستان قائم(عج) شهرستان اسدآباد

? این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد و با توجه به استقبال گسترده از مناقصه، این جلسه تا ساعت ۱۶:۳۰ به طول انجامید