? برگزاری جلسه نهایی شرح وظایف ادارات غذا و داروی قطب سه

? این نشست به میزبانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ با حضور مدیران تحول قطب سه (همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و اسدآباد) و کارشناسان مربوطه تشکیل گردید

? در پایان این جلسه، مطالب عنوان شده جهت ارسال به وزارت متبوع، جمع بندی شد

◀️ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
◀️ ۱۳ آبان ۱۳۹۸