Full screenExit full screen
Slider
Full screenExit full screen
Slider

♻️ جلسه‌ای به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور پیمانکار و مشاور پروژه دانشکده پرستاری برگزار گردید.

? به گزارش وبدا-اسدآباد، اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، مدیران پشتیبانی و دفتر فنی نیز در این نشست حضور داشتند.

? شروع فاز تأسيسات پروژه، تسریع در اجرای پروژه و نکاتی در این زمینه از مهمترین مباحث مطرحه در این نشست بود.