Full screenExit full screen
Slider
Full screenExit full screen
Slider

? بازید اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و مهندس بهنام رسولی مدیر امور پشتیبانی از میزان پیشرفت پروژه‌های عمرانی و تعمیراتی بیمارستان حضرت قائم (عج)

? در این بازدیدها از پروژه توسعه بخش ICU، نصب برج خنک کننده، تعمیرات سیستم بخار، پارکینگ پرسنل و محوطه سازی بازدید به عمل آمد