Full screenExit full screen
Slider
Full screenExit full screen
Slider


? با حضور معاون اسلامعلی مولوی توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و نمایندگانی از واحدهای بازرسی، حراست، منابع انسانی و تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی و نماینده دانشگاه قطب (همدان)، آزمون مصاحبه تست ورزش کاردان و کارشناس فوریت‌های پزشکی توسط اداره اورژانس پیش بیمارستانی انجام شد.

? در این آزمون و با توجه به نمره علمی مکتسبه افراد در آزمون ۲۴ بهمن، ۱۵ نفر اعم از کاردان و کارشناس جذب اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان قائم (عج) می‌شوند.