نام و نام خانوادگی: مهدی بسطامی

سمت مورد تصدی: مدیر

تحصیلات: کارشناس فوريتهاي پزشكي

 

شرح وظايف :

 1.  كسب خط مشي و برنامه كلي و دستورالعمل هاي اجرايي از رئيس بيمارستان.
 2.  نظارت بر كار كاركنان و واحدهاي تحت سرپرستي، تنظيم برنامه و تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين فعاليت آنان بر اساس چارت بیمارستان..
 3. نظارت بر چگونگي مصرف اعتبارات در واحدهای تحت سرپرستی به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي تنظيمي پيش بني شده.
 4.  تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني.
 5. انجام نظارت و رسيدگي هاي لازم به امور اداري، مالي، تغذيه، تأسيسات، انبار و ساير واحدهاي غيرپزشكي بيمارستان مربوط.
 6. انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در زمينه نيازهاي پرسنلي بيمارستان ها و ارائه راه حل هاي كمبود از طريق استفاده صحيح از وجود آنها بصورت هاي تمام يا پاره وقت در مواقع اضطراري و تهيه طرح هاي لازم در صورت لزوم.
 7. مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان بيمارستان ها و تهيه طرح تعيين ساعات تمام وقت و نيمه وقت كار آنها بر اساس نوع و كميت و در جهت ايجاد هماهنگي در بيمارستان ها و نظارت بر اجراي طرح هاي تهيه شده.
 8. جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان ها از نظر ساختمان، لوازم و تجهيزات و نياز به تعميرات اساي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط به پيرامون آن جهت مسئولان مربوطه.
 9. مطالعه و بررسي در مورد وسائل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان ها و تهيه و تنظيم طرح هاي مربوط به خريد، توزيع و نگهداري و كنترل آنها بمنظور استفاده صحيح از وسائل.
 10. برنامه ريزي طرح هاي بيمارستاني كوتاه و دراز مدت و فعاليت هاي مراكز درماني با توجه به امكانات هر يك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران.
 11. همكاري با ساير كارشناسان واحدهاي ديگر در زمينه هاي ارزشيابي، تشكيلات بيمارستاني و غيره.
 12. نظارت فعال و مستمر برفعالیت کلیه واحدهای تحت امر وپیش بینی مشکلاتی که می تواند در آینده بیمارستان را دچار بحران نموده و اطلاع مکتوب بررسیهای خود به رییس بیمارستان
 13. انجام سایر امور مربوطه
 14. شركت در جلسات و كميسيون هاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي.