حضور مهندس احمدی و فرجی کارشناسان مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در جلسه وبینار با حضور مدیران آزمایشگاه های کلان منطقه 3 آمایشی کشور در خصوص ضرورت هدفمند بودن نمونه برداری ها