کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: تاکید بر استفاده از مکمل های شیر خواران و داروهای ساخت داخل

نظر به نامه ریاست محترم انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر و نیز نامه مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل در خصوص اولویت تجویز فرآورده های مشابه تولید داخل مکمل ،شیر خشک های رژیمی و غذا های ویژه ،مراتب جهت اطلاع اعلام می گردد.