پیرو نامه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل اقلام دارویی تصویرها که بر خلاف ضوابط و مجوزهای آن اداره کل تولید شده اند می بایست از سطح عرضه جمع آوری گردند.