اجرای دستورالعمل استقرار بخش مراقبت‌های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه‌ای در بیمارستان‌ها، بارگذاری برنامه از تاریخ 1/12/98 تا 15/12/98 (کد U-02-03-19-07-98)

تهیه و ابلاغ دستورالعمل استقرار بخش مراقبت‌های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه‌ای در بیمارستان‌ها تا 31/4/98 در سازمان غذا و دارو نهایی خواهد شد. لذا معاونت  های غذا و دارو دانشگاه ها موظف هستند این دستورالعمل را از تاریخ 1/5/98 لغایت30/11/98  اجرا نمایند و گزارش بخشهای ایجاد شده را به همراه مستندات در سامانه ارزیابی برنامه عملیاتی از ابتدای اسفندماه بارگذاری نمایند. مستندات مربوط به این برنامه شامل گزارش عملکرد، تصاویر و گزارش کامل مراحل ایجاد بخش و زمانبندی آن می باشد که باید در سامانه برنامه عملیاتی بارگذاری شود.