با عنایت به نامه مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل در خصوص استعلام فرآورده گیاهی عصاره هایپورازس از شرکت فرآوری گیاهان دارویی حکیم آذر به اطلاع می رساند فرآورده مذکور هیچ گونه مجوزی اعم از تولید ،توزیع،فروش و واردات از آن اداره کل دریافت ننموده است .لذا مقتضی است طبق ضوابط و مقررات جاری نسبت به جمع آوری فرآورده مذکور از سطح عرضه (در صورت موجود بودن) اقدام گردد.