پیرو نامه رئیس دفتر اسناد پزشکی (مدیریت درمان استان همدان) بر اساس هماهنگی انجام شده با سازمان غذا و دارو، داروهای مندرج در جدول ذیل به لیست داروهای مشمول "ثبت کد رهگیری و اخذ اصالت" اضافه گردیده اند.

کد ژنریک

نام ژنریک

17247

ETHERIFIDE STARCH INJECTION, SOLUTION PARENTRAL 6%      500ml

836

METHYLPREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) INJECTION , POWDER, FOR SOLUTION PARENTRAL 500mg

52301

LEVODOPA/CARBIDOPA TABLET ORAL 100mg/25mg

23470

LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR TABLET ORAL 90mg/400mg

7582

BICALUTAMIDE 150MG TAB    TABLET

22867

SOFOSBUVIR 400MG   TABLET

14710

CALCITRIOL 1MCG/1ML  AMP   INJECTION

1775

ZIDOVUDINE 300MG TAB 300MG   TABLET

301

CISPLATIN 0.5MG/ML  20ML INF  10MG  INJECTION

1956

DEFEROXAMINE MESYLATE 2G VIAL   INJECTION

7848

BOSENTAN 125MG TAB    TABLET

12114

BOSENTAN 62.5MG TAB    TABLET

17853

DEFERIPRONE 500MG EC TAB    TABLET