کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: معرفی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

پیرو نامه مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی به اطلاع می رساند فرآورده های آرایشی و بهداشتی ذیل غیرمجاز می باشند، لذا در صورت موجود بودن نسبت به جمع آوری آنها اقدام گردد. قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفا شامل نام های تجاری با دیکته شرح جدول زیر بوده و مواردی که دارای پیشوند و یا پسوند از این نام تجاری می باشند و یا محصولات دیگری از این نام تجاری را مشمول نمی شود و باید در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت مشاهده فرآورده های با برچسب اصالت و سلامت کنترل های لازم بر روی برچسب در سامانه TTAC صورت پذیرد.

پروانه ساخت/کد بهداشتی/مجوز ورود(با ذکر شماره)

فاقد

تعلیق

 ابطال

 جعل

مشخصات محصول

نام تجاری

نام محصول غیر مجاز

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

      فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1-فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا دارای برچسب اصالت نامعتبر و برچسب فارسی نویس

2-بدون درج پروانه بهره برداری ، ساخت یا کشور تولید کننده و ...

3-درج   GERMANY FORMULA

 

 

 

 

MINASFLOR

 

 

1-رنگ تاتو

NANO MICRO PIGMENT

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

 

 

 

فاقد

 

 

 

 

1-فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا دارای برچسب اصالت نامعتبر و برچسب فارسی نویس

2-بدون درج پروانه بهره برداری ، ساخت یا کشور تولید کننده و ...

 

 

 

 

 

BETRIX

2-  رنگ تاتو

 

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

1-فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا دارای برچسب اصالت نامعتبر و برچسب فارسی نویس

2-بدون درج پروانه بهره برداری ، ساخت یا کشور تولید کننده و ...

3- INDIAN INK

 

WORLD FAMAM

3-رنگ تاتو

TATTOO INK