کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: ریکال داروی استامینوفن زاگرس دارو

پیرو نامه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ریکال داروی استامینوفن شرکت زاگرس دارو  و با توجه به جوابیه اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو مبنی بر غیر قابل قبول بودن نتایج تست سختی و انحلال قرص استامینوفن 500mg به شماره سری ساخت 97087 و تاریخ انقضای 01/12/2020، لازم است نسبت به جمع آوری داروی مذکور از سطح عرضه اقدام گردد.