کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: معرفی ژل ضدعفونی کننده دست غیرمجاز

پیرو نامه مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی به اطلاع می رساند فرآورده ی آرایشی و بهداشتی ذیل غیرمجاز می باشد، لذا در صورت موجود بودن نسبت به جمع آوری آن اقدام گردد. قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفا شامل نام تجاری با دیکته شرح جدول زیر و منطبق با تصویر بوده و مواردی که دارای پیشوند و یا پسوند از این نام تجاری می باشند را مشمول نمی شود و باید در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

 

پروانه ساخت/کد بهداشتی/مجوز ورود(با ذکر شماره)

فاقد

تعلیق

 ابطال

 جعل

مشخصات محصول

نام تجاری

نام محصول غیر مجاز

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

      فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1-فاقد پروانه ساخت و سایر مشخصات ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطابق ضوابط و مقررات اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

2-محصولی از شرکت کیهان مقطر،ساخت ایران

3-آدرس:مشهد،کیلومتر8 جاده رسالت، شهید کشمیری، پلاک11

4-حاوی مواد نرم کننده پوست با پوشش میکروب کش قوی

 

 

 

همام

 

 

1-ژل الکلی ضدعفونی کننده دست