موضوع: تغییر کد برخی از داروها

پیرو نامه مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان همدان به استحضار می رساند از تاریخ 01/06/99 داروهای زیر با کد های درج در جدول، قابل محاسبه و پرداخت بوده و از همان تاریخ داروی DEXTROSE 5% NACL 0.45% 500ML با کد 2124 و داروی MAGNESIUM SULFATE 10% 10ML INJECTION با کد 8272 غیرفعال می گردد.

کد ژنریک

نام ژنریک

51850

DEXTROSE/NACL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5%/0.45%   1000MILLILITER

2125

DEXTROSE/NACL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5%/0.45%   500MILLILITER

17831

MAGNESIUM SULFATE 10% 10ML INJECTION

1012

PIPERAZINE SYRUP ORAL 750 mg/5 mL 100MILLILITER

1156

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 454 g

1182

SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg

1183

SULFADIAZINE TABLET ORAL 500 mg