کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: الزام تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط داروخانه ها طبق ضوابط

پیرو نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص الزام تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط داروخانه ها و با توجه به اهمیت کالای سلامت محور و تامین آن و با عنایت به وصول نتایج حاصل از بازرسی های بعمل آمده از توزیع برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی در داروخانه های شهری جهت استفاده عموم مردم، به استحضار می رساند جهت تامین و توزیع کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی ضوابط و دستورالعمل های مرتبط ابلاغی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی رعایت و اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی صرفا از تامین کنندگان و توزیع کنندگان مجاز مندرج در سایت imed تهیه و مطابق ضوابط قیمت گذاری اداره کل تجهیزات  پزشکی سازمان غذا و دارو عرضه گردد.