کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: معرفی ژل و محلول ضدعفونی کننده دست غیرمجاز

پیرو نامه مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی به اطلاع می رساند فرآورده ی آرایشی و بهداشتی ذیل غیرمجاز می باشد، لذا در صورت موجود بودن نسبت به جمع آوری آن اقدام گردد. قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفا شامل نام تجاری با دیکته شرح جدول زیر و منطبق با تصاویر بوده و مواردی که دارای پیشوند و یا پسوند از این نام تجاری می باشند را مشمول نمی شود و باید در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

پروانه ساخت/کد بهداشتی/مجوز ورود(با ذکر شماره)

فاقد تعلیق ابطال جعل

مشخصات محصول

نام تجاری

نام محصول غیر مجاز

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

 

 

 

Green Cross

 

 

1- محلول ضدعفونی کننده

Antiseptic

Disinfectant

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

elena

2- ژل ضدعفونی کننده

Hand sanitizer

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

4- عربی نویس

Dyna

3-  ژل ضدعفونی کننده دست

Advanced hand sanitizer

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

La’Fresh

4- ژل ضدعفونی کننده دست

Instand hand sanitizer

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

Dettol

5- محلول ضدعفونی کننده

Disinfecting with

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

teama

6- محلول ضدعفونی کننده دست

 

Advanced hand sanitizer

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

Dettol

7- ژل ضدعفونی کننده دست

Instand hand sanitizer original

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

Made in Turky

Bio Care

8- محلول ضدعفونی کننده

Antibacterial disinfectant

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا برچسب اصالت مامعتبر

2- فاقد برچسب فارسی نویس

3- فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

Made in Turky

Duru

9- محلول شستشو دست

Hand wash

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- نولید کننده: شفابخش فرات واقع در شکوهیه

2- شماره ثبت: 8327

3- شماره بهره برداری: 1996

4- تاریخ تولید: 13/12/98

انقضاء: دو سال پس از تولید

5- فاقد پروانه ساخت

META

10- محلول ضدعفونی کننده دست

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

جعل پروانه ساخت

11882/32

1-  فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

2- درج تولید کننده پاکسازان امروز به سفارش ویستا تجهیز سینا

DIGNITY COSMETIC

دیگنیتی

11- محلول ضدعفونی آنتی باکتریال

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

جعل پروانه ساخت

26524/49

1-  فاقد مشخصات برچسب گذاری مانند پروانه ساخت، بهره برداری، نام و نشانی تولید کننده و...

2- درج نشانی جعلی تولید کننده و سفارش دهنده

3- درج تاریخ تولید زمستان 98 و انقضاء دو سال پس از تولید

مرکوس

MERCUS SILVER

12- ژل ضدعفونی کننده دست (حاوی نانو نقره)

 پیوست 1

پیوست 2