کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: شناسه ردیابی و رهگیری دارو  و تجهیزات پزشکی

پیرو نامه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص لزوم وجود شناسه ردیابی و رهگیری دارو  و تجهیزات پزشکی، به استحضار می رساند در بازدید های آینده  کارشناسان غذا و داروی شهرستان اسدآباد از داروخانه ها این موضوع مورد نظر قرار خواهد گرفت و از پایان مرداد ماه کلیه داروهای فاقد شناسه ردیابی و رهگیری UIDتحت عنوان کالای قاچاق و غیرمجاز تلقی خواهند شد.