کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: معرفی محلول ضدعفونی کننده سطوح غیرمجاز

پیرو نامه مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی به اطلاع می رساند محلول ضدعفونی کننده ذیل غیرمجاز می باشد، لذا در صورت موجود بودن نسبت به جمع آوری آن اقدام گردد. قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفا شامل نام تجاری با دیکته شرح جدول زیر و منطبق با تصاویر بوده و مواردی که دارای پیشوند و یا پسوند از این نام تجاری می باشند را مشمول نمی شود و باید در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

پروانه ساخت/کد بهداشتی/مجوز ورود(با ذکر شماره)

فاقد

تعلیق

ابطال

جعل

مشخصات محصول

نام تجاری

نام محصول غیر مجاز

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فاقد پروانه ساخت و سایر مشخصات ماده 11 قانون خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطابق ضوابط و مقررات این اداره کل

2- بطری پلاستیکی شفاف با درپوش سفید حاوی محلول به رنگ آبی

3- 120 ml  

4- شماره ثبت: 75845

 

 

 

Daryani

 

1- محلول ضدعفونی کننده سطوح آنتی باکتریال

Disinfecting Surfaces