معرفی کارشناس واحد آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی: نسیم صفری

دارای مدرک کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان