معرفی کارشناسان واحد

 

نام و نام خانوادگی: علی علمی

فارغ التحصیل از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

نام و نام خانوادگی: بهمن اشرفیان

فارغ التحصیل از دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان