معرفی کارشناسان واحد

 

نام و نام خانوادگی: منا حسامی

فارغ التحصیل از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

نام و نام خانوادگی: بهمن اشرفیان

فارغ التحصیل از دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان