معرفی کارشناس واحد

 

نام و نام خانوادگی: مریم احمدی

دارای مدرک کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی غذایی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین