معرفی کارشناس واحد تجهیزات پزشکی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه رحیمی سپهر

دارای مدرک کارشناسی ارشد تجهیزات پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه