مسئول واحد

نام ونام خانوادگی : جعفر سالمی ظریف

تحصیلات : لیسانس حسابداری

سمت: مسئول حسابداری