مسئول واحد

مسئول مدیریت شبکه و ارتقا سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

نام و نام خانوادگی: مهستی نوربخش

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سوابق کاری: شروع کار در مرکز آموزش بهورزی با عنوان مربی به مدت 6سال و ادامه کار در واحدگسترش با عنوان کارشناس به مدت 16 سال