معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: اعظم محمدی خسروی

تحصیلات:

سمت: مسئول واحد آمار معاونت بهداشتی