دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: بهمن اسماعیلی

تحصیلات:

سمت: مسئول واحد آمار معاونت بهداشتی