معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: اعظم محمدی خسروی

تحصیلات: کارشناسی ارشد 

سمت: مسئول واحد آمار معاونت بهداشتی