معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:فهیمه بهزادی

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد آموزش معاونت بهداشتی