معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:آرزو صوفی

تحصیلات: کارشناس بهداشت خانواده

سمت: مسئول واحد آموزش معاونت بهداشتی