دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا واحدیان

تحصیلات: کارشناس آزمایشگاه

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشتی