معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا واحدیان

تحصیلات: کارشناس آزمایشگاه

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشتی