معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: سحر امین مراد

تحصیلات:کارشناس بهداشت خانواده

سمت:مدیر بهورزی