معرفی مسئول واحد

مسئول واحد درآمد

نام و نام خانوادگی:مریم ملکی چگنی

تحصیلات: لیسانس الهیات و معارف اسلامی

سمت: مسئول درآمد معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت