معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: علی کریمی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سمت: مسئول واحد دارویی معاونت بهداشتی