معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: فریبا محرابی

تحصیلات: بهیاری

سمت: مسئول واحد دارویی معاونت بهداشتی