دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:علی کریمی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سمت: مسئول واحد دارویی معاونت بهداشتی